စာမ်က္ႏွာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

မဟာစည္ဓမၼစာမ်က္ႏွာ (www.mahasidhamma.com) အား ေက်းဇူးရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ အရွင္ေသာဘန ေပာာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား၊ ေရးသားထားေတာ္မူေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ား၊ မဟာစည္ၾသ၀ါဒခံ ကမၼဌာနစရိယ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ေပာာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား၊ ၀ိပႆနာအားထုတ္နည္းမ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ စုစည္းကာ ပူေဇာ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဓမၼရံသီ၀တ္အသင္း (www.dhammaransi.com) မွ ဓမၼဒါနျပဳပါသည္။


အဂၢမဟာပ႑ိတ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၲ ေသာဘဏမဟာေထရ္

- မဟာစည္ေခၚ ဆရာေတာ္ ထြန္းေပၚထင္႐ွားသည္။ သတိပ႒ာန္ က်င့္လမ္းမွန္ ထုတ္ျပန္ေဟာၾကားသည္။
- က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာ စီရင္ကာ သာသနာျပဳေနသည္။ ဆ႒သဂၤါ တင္စဥ္မွာ ၾသသာ၀န္ေဆာင္သည္။
- ပါဠိေမးကာ ႒ကထာ ဋီကာစီစစ္သည္။ အ႐ွင္ေသာဘန ပ႑ိတ အဂၢမဟာေထရ္။
- ၀ိသုဒ္ျမန္မာ က်မ္းေ႐ႊစာ ေခ်ာစြာေရးခဲ့သည္။ တစ္ေထာင့္သုံးရာ သုံးေျခာက္မွာ ပ-၀ါကြယ္တိတိ။
- ေဘးရန္ကင္းကြာ ဤက်မ္းစာ ေကာင္းစြာၿပီးေျမာက္သည္။ ထုိနည္းတူစြာ မ်ားသတၱာ ေဘးကြာရန္ကင္းၾကပါေစ။
- အျပစ္ကင္းပ ႀကံသမွ် ျပည့္၀ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။ ေမတၱာ က႐ုဏာ မုဒိတာ ပြားကာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
- ထူးသူေတြမွာ ဤက်မ္းစာ ဖတ္ကာနားလည္ၾကပါေစ။ နားလည္ၿပီးျပန္ က်င့္လမ္းမွန္ က်င့္ႀကံေပါက္ေရာက္ၾကပါေစ။
- မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာမွန္ အျမန္သိျမင္ၾကပါေစ။ သုိ႔ႏွင့္ျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္ေန၀ါသုိ႔ထြန္းေစေသာ္။


၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း အေျခခံ ေဆာင္ပုဒ္ေလးမ်ား

- ၀ိပႆနာ၊ ဉာဏ္ဆုိတာ၊ ဘယ္ဟာ ႐ႈ၍ ျဖစ္သနည္း။ စဲြလန္းႏုိင္ရာ၊ ငါးခႏၶာ၊ မွန္စြာ႐ႈ၍ ျဖစ္သတည္း။
- ဘယ္အက်ိဳးငွါ၊ ထုိခႏၶာ၊ ဘယ္ဟာ႐ႈရပါသနည္း။ မစဲြဖုိ႔ရာ ျဖစ္စဲမွာ၊ မွန္စြာ႐ႈရပါသတည္း။
- ျဖစ္ခုိက္မ႐ႈ၊ ႐ုပ္နာမ္စု၊ စဲြမႈ၀င္ေရာက္သည္။ ၿမဲတယ္ေကာင္းတယ္၊ ငါေကာင္နယ္၊ တကယ္ထင္တတ္သည္။
- ျဖစ္တုိင္းမွတ္႐ႈ၊ ႐ုပ္နာမ္စု၊ စဲြမႈကင္းေပ်ာက္သည္။ မၿမဲဆင္းရဲသေဘာပဲ ဉာဏ္ထဲရွင္းေတာ့သည္။
- စဲြမႈကင္းေပ်ာက္၊ မဂ္လမ္းေပါက္၊ ဆုိက္ေရာက္နိဗၺာန္ျပည္။ ၀ိပႆနာ ႐ႈနည္း၊ မူေသစည္း၊ သိမ္းဆည္းထားရမည္။
(မဟာစည္ဆရာေတာ္)


ေဖာင္းပိန္၀ါေယာမွ မဂ္ဖိုလ္သို႔

“ဘုန္းႀကီးတို႔ကေတာ့ ထိုင္ေနဆဲမွာ အထင္႐ွားဆံုးျဖစ္ၿပီး ႐ႈမွတ္လို႔လည္းလြယ္တဲ့ ဝမ္းဗိုက္ထဲက ေတြ႕ထိလႈပ္ရွားမႈက စၿပီး ႐ႈမွတ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားေနပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္က ေတာင့္တင္းလႈပ္႐ွားတာဟာ ဝါေယာဓာတ္ပဲ။ အဲဒီ ဝါေယာဓာတ္ကို အရပ္သံုးစကားျဖင့္ ေဖာင္းတယ္ပိန္တယ္လို႔မွတ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားေနပါတယ္။

ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း ႐ိုေသစြာ ႐ႈမွတ္ၾကတဲ့ ေယာဂီေတြဟာ ခုနစ္ရက္ အတြင္းေလာက္မွာပင္ သမာဓိ အားရွိၿပီး စိတၱဝိသုဒိၶလည္း ျပည့္စံုသျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္ ဉာဏ္ျဖင့္ပင္ ပိုင္းျခားသိသူေတြ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ႐ွိေနပါၿပီ။

ဒါေလာက္တြင္လည္း မကေသးပါဘူး။ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳးကို ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခားသိၿပီးေတာ့ အျဖစ္အပ်က္ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱသေဘာေတြကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ပင္ ပိုင္းျခားသိသူေတြ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ႐ွိေနပါၿပီ။

ဝိပႆနာဉဏ္ ရင့္သန္တဲ့အခါ ဒြါရ ေျခာက္ပါးက ထင္ရွားေပၚလာသမွ် ႐ုပ္နာမ္ေတြကို ျဖစ္စဥ္အတိုင္း လိုက္၍ ႐ႈသိႏိုင္တဲ့အျပင္ ဝိပႆနာဉာဏ္ ျပည့္စံုလို႔ အရိယမဂ္ဖိုလ္ဉာဏ္ပါ ျပည့္စံုၿပီလို႔ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေလာက္တဲ့ ေယာဂီေတြလည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါၿပီ။”

(မဟာစည္ ဆရာေတာ္၊ သကၠပဉွသုတ္ စာ ၄၆)


ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႀကီး ေဆာင္ပုဒ္

- ကာမခ်မ္းသာ သုံးေဆာင္တာ ပယ္ခြါေ႐ွာင္ရမည္။ မသုံးေဆာင္ပဲ ကုိယ္ဆင္းရဲ ဒါလဲေ႐ွာင္ရမည္။
- စိတ္အလုိက် လႊတ္ထားက ကာမသုခါ ႏုေယာဂါ။ ပင္ပန္း႐ုံမွ် အားထုတ္က အတၱကိလမထာ ႏုေယာဂါ။
- သစၥာမျမင္ မဂၢင္မပါ ေလ့က်င့္ကာျဖင့္ ခ်မ္းသာၿမဲမည္။ ယုံၾကည္ဆုံးျဖတ္ ယူဆမွတ္ သီလဗၺတပင္။
- အစြန္းႏွစ္သြယ္ လမ္းမွားပယ္ အလယ္လမ္းမွန္ျဖစ္ေပသည္။ လမ္းမွန္ကုိေလွ်ာက္ ဥာဏ္ျမင္ေပါက္ ဆုိက္ေရာက္နိဗၺာန္ျပည္။
- ကုိယ္အမူရာ ျဖစ္တုိင္းမွာ မွန္စြာသိရမည္။ စိတ္အမူရာ ျဖစ္တုိင္းမွာ မွန္စြာသိရမည္။
- ေကာင္းဆုိးလတ္ပါ ေ၀ဒနာ မွန္စြာသိရမည္။ သေဘာတရား ထင္ေပၚျငား ပုိင္းျခားသိရမည္။


မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႀသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး
- ႀသကာသ ႀသကာသ ႀသကာသ
- ကာယကံ ၀စီကံ မေနကံ တည္းဟူေသာ အျပစ္ခပ္သိမ္း ပေျပာက္ျငိမ္း၍ အသက္ရွည္စြာ အနာမဲ့ေရး ရန္ေဘးကင္းေႀကာင္း ေကာင္းမႈမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ တည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သံုးပါး မိဘ, ဆရာသမား တို႔ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
- ကန္ေတာ့ရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာတို႔ေႀကာင့္ အပါယ္ ၄-ပါး, ကပ္ ၃-ပါး, ရပ္ျပစ္ ၈-ပါး, ရန္သူမ်ိဳး ၅-ပါး, ၀ိပတၱိတရား ၄-ပါး, ဗ်သနတရား ၅-ပါး, အနာမ်ိဳး ၉၆-ပါး, မိစၧာဒိ႒ိ ၆၂-ပါးတို႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္ ျဖစ္၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္ တရားေတာ္ျမတ္ကို လ်င္ျမန္စြာ ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

 
We have 3 guests online

တရားအားထုတ္သူအတြက္ အဂၤါ ၅-ပါး


၁။ ယံုၾကည္မႈ (သဒၶါ ) တရားႏွင့္ ျပည့္စံုရပါမည္။
၂။ တရားအားထုတ္ ႏိုင္စြမ္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္လည္း ျပည့္စံုရပါမည္။
၃။ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ စိတ္ထားရွိရမည္။
၄။ အားထုတ္ႏိုင္သည့္ ၀ီရိယတရား ရွိရမည္။
၅။ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို ပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္စြမ္းေသာ ပညာႏွင့္လည္း ျပည့္စံုရပါမည္။

free counters