အခ်ိဳ႔တရားရႈမွတ္ပုံကား နာမ္ရုပ္တုိ႔၏ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို မသိမ္းဆည္းဘဲ အျဖစ္အပ်က္ပဲ အျဖစ္အပ်က္ပဲဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုညတပဲ ဟုေသာ္လည္းေကာင္း အပ်က္ခ်ည္းပဲ ဟုေသာ္လည္းေကာင္း ဆင္ျခင္ျပီး ရႈမွတ္ေနၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ဆင္ျခင္ျပီး ရႈမွတ္ျခင္းသည္ ခႏၶ၀ဂၢ သံယုတ္ပါဠိေတာ္ ဆႏၷသုတ္တြင္ လာရွိသည့္ ဆင္ျခင္ရုံမွ်သိေသာ ၀ိပႆနာ အတု (ဒုဗၺလ၀ိပႆနာ) ႏွင့္ တူေနေၾကာင္းကုိ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားက သီလ၀ႏၲသုတ္ တရားေတာ္တြင္ ထည့္သြင္း သတိေပးေတာ္မူ၏။ ကမၼ႒ာန္းတရား ကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္တုိ႔သည္ ေယာဂီပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ဤဒုဗၺလ၀ိပႆနာမ်ိဳးကို လုိလားေတာ္ မမူ။ လုိလားေတာ္ မမူေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔ကမူ ဤကဲ့သု႔ိဆင္ျခင္ျပီး ရႈမွတ္ပုံမ်ိဳးကုိ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ဆရာသမားမ်ားက အလုိရွိသည္ ဟုမွားယြင္းယူဆေနၾကသည္။

ယူဆၾကသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ "ဣဓ၊ ဤသာသနာေတာ္၌၊ ဧကေစၥာ ပန၊ အခ်ိဳ႔ေယာဂီသည္ကား။ ၀ုတၱပကာရံ၊ ဆုိခဲ့ေသာ အျပားရွိေသာ။ သမထံ၊ ဥပစာရသမာဓိႏွင့္ စ်ာန္သမာဓိဟူေသာ သမထကုိ။ အႏုပၸါေဒတြာ၀၊ မျဖစ္ေစမူ၍သာလွ်င္။ ပဥၥဳပါဒါနကၡေႏၶ၊ ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတုိ႔ကုိ။ အနိစၥာဒီဟိ။ အနိစၥ အစရွိေသာ အျခင္းအရာတုိ႔ျဖင့္။ ၀ိပႆတိ၊ ရႈ၏။ အယံ၊ ဤရႈျခင္းသည္။ ၀ိပႆနာ၊ ၀ိပႆနာေပတည္းလုိ ျပဆုိထားတယ္။" ဟူေသာ ပါဠိေတာ္အရ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးကို အနိစၥ စသည္ျဖင့္ ရႈရမည္ ဟူေသာ ျပဆုိခ်က္ကုိ အယူအေကာက္လြဲမႈ ျဖစ္သည္။

ဤအတြက္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက စိတၱ၀ိသုဒၶိျဖစ္ပါမွ နာမရူပပရိေစၧဒဥာဏ္ႏွင့္ ပစၥရပရိဂၢဟ ဥာဏ္မ်ားျဖစ္ျပီး အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဟု ရႈသိေသာ ၀ိပႆနာဥာဏ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ေကာက္ယူရမည္ဟု ျပဆုိေတာ္မူသည္။

“ျမင္ဆဲၾကားဆဲ စသည္၌ တကယ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရုပ္နာမ္ကုိ ရႈပါမူ သမာဓိအားရွိေသာအခါ ေရွးဦးစြာ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ကုိ ခြဲျခား၍ သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးကုိ သိမ္းဆည္းရသည္။ ထုိ႔ေနာင္မွ အသစ္အသစ္ျဖစ္ျဖစ္ျပီး ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတာကုိ ေတြ႔ရသျဖင့္ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ၊ ဟုရွႈသိေသာ ၀ိပႆနာဥာဏ္အစစ္ျဖစ္ျမဲပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းကုိ ေတြ႔သိတဲ့ ပစၥယ ပရိဂၢဟ ဥာဏ္အ စစ္ျဖစ္ျမဲပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းကို ေတြ႔သိတဲ့ ပစၥယပရိဂၢဟဥာဏ္မျဖစ္ဘဲ အျဖစ္အပ်က္ အနိစၥလကၡဏာ စသည္ကုိ မသိႏုိင္သည္သာ” (ရွစ္ျဖာမဂၢင္ နိဗၺာန္၀င္တရားေတာ္၊ ၀ိပႆနာရႈနည္းက်မ္း)

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တရားရႈမွတ္နည္းတြင္ ကာယာဂတာ သတိ ျဖစ္ေစျခင္း အလုိ႔ငွာ အာနာပါန၊ ဣရိယာပထသမၸဇည တုိ႔ကုိ ျပဆုိထားသည္။ ယင္း ကာယဂတာသတိျဖင့္ စိတၱ၀ိသုဒၶျိဖစ္ျပီးမွ "ရူပံ အနိစၥံ ခယေ႒န ဒုကၡံ ဘယေ႒န အနတၱာ အသာရကေ႒န" ဟူသည့္အတုိင္း ရုပ္တရားနာမ္တရားတုိ႔၏ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈတုိ႔ကုိ ဥာဏ္ျဖင့္ ျမင္ေအာင္ရႈရေသာ ၀ိပႆနာဥာဏ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ တက္ပုံကုိ ျပဆုိထားသည္။ ဤတြင္ အႏုဗဒၶနာအခန္းမွ ၀ိပႆနာ လမ္းသုိ႔ တက္နည္း၊ ဥပစာရသမာဓိ မွ ၀ိပႆနာတက္နည္း၊ အပၸနာသမာဓိ၊ ဒုတိယစ်ာန္၊ တတိယစ်ာန္ စတုတၳစ်ာန္မွ ၀ိပႆနာ လမ္းသုိ႔ တက္နည္း စသည္ျဖင့္ ျပဆုိထားသည္။ (လယ္တီ၀ိပႆနာ၊ အနတၱဒီပနီ)

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တရားရႈမွတ္ပုံတြင္ကား ေ၀ဒနာႏုပႆနာ၊ စိတၱာႏုပႆနာ၊ ဓမၼာႏုပႆနာ၊ ကာယာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ေလးနည္းမွ တနည္းနည္းျဖင့္ ပစၥဳပၸန္အခုိက္၌ ထင္ရွားေပၚေသာ ရုပ္တရား နာမ္တရားတုိ႔ကုိ ရႈမွတ္ရန္ နည္းေပးေတာ္မူသည္။ "ဘုန္းၾကီးမ်ားကေတာ့ျဖင့္ ဒကာဒကာမေတြကို သတိပ႒ာန္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဟာေနတာပဲ စိတၱာႏုပႆနာလဲေဟာ၊ ေ၀ဒနာႏုပႆနာလဲေဟာ ကာယာႏုပႆနာလဲေဟာ၊ သစၥာဆုိတဲ့ ဓမၼာႏုပႆနာေတြလဲေဟာ အဲဒီေတာ့ ဒီအထဲက တစ္ခုခုေတာ့ တုိက္မိေတာ့မွာ ေသခ်ာတယ္၊" (ေသာတာပန္ျဖစ္ဖုိ႔ႏွစ္ခ်က္ တရားေတာ္)

ဤကား ျဖစ္ဆဲရုပ္နာမ္မ်ားကုိ ရႈသိအပ္ပုံကုိ ပါဠိ၊ အ႒ကတာမ်ားႏွင့္ အညီ ၀ိပႆနာ ကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ အလုပ္ေပးကမၼ႒ာန္း တရားမ်ားအတုိင္း အျမြက္မွ် ရွာေဖြတင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤနိဒါန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ၀ိပႆနာရႈနည္းမ်ားကုိ သုံးသပ္တင္ျပလုိရင္းမဟုတ္။ ဆက္လက္ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမည့္ ၀ိပႆနာ ဥာဏ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပုံကုိ စာရႈသူမ်ား ပုိမုိရွင္းလင္းစြာ နားလည္ သေဘာက်ေစရန္ အေျခခံရႈမွတ္နည္းကုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိရင္းသာ ျဖစ္သည္။ (နာၾကားဖူးျပီးသူက မ်ားသျဖင့္ နာဖူးထပ္မံဟု သေဘာထားေတာ္ မူၾကရန္လည္း ျဖစ္ပါ၏။)

ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေရးသူ၏ တာ၀န္သည္ စာရႈသူမ်ား အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ ၀ိပႆနာဥာဏ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပုံကို ရွာေဖြေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၀ိပႆနာဥာဏ္စဥ္မ်ားကို မက်ဥ္းမက်ယ္ႏွင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဥာဏ္ခ်င္း ေယာဂီမ်ား၏ ကုိယ္ေတြ႔ဥာဏ္ကုိ က်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေနွာကာ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျပဆုိေတာ္မူေသာ က်မ္းမ်ားကား ရွားပါးလွေၾကာင္း သတိမူရသည္။ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား၏ ဒီပနီမ်ားသည္ စုံလင္ ျပည့္စုံသည္ မွန္ေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပရန္မွာမူ မစြမ္းသာေအာင္ က်ယ္၀န္းလြန္းေနျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိသည္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ၀ိပႆနာရႈနည္းက်မ္းကုိ အားကုိးရျပန္သည္။ ၀ိပႆနာရႈနည္းက်မ္းတြင္ ဤ၀ိပႆနာဥာဏ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပုံကို ေယာဂီတုိ႔၏ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားအား သုေတသန ျပဳလုပ္လ်က္ ပါဠိ အ႒ကထာမ်ားႏွင့္ ႏီွးေနွာကာျပထားသည္မွာ မ်ားစြာ သုတပညာ တုိးပြားဖြယ္ ေကာင္းသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာဥာဏ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပုံကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ ၀ိပႆနာရႈနည္းက်မ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ အဓိက ေကာက္ႏုတ္ တည္းျဖတ္၍ ေဖာ္ျပျပီး စာရႈသူမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈေပၚမူတည္၍ အျခားဆရာေတာ္မ်ား၏ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကုိ လုိအပ္ပါက ထပ္မံ ေကာက္ႏုတ္ တည္းျဖတ္ကာ ေဖာ္ျပမည္ဟု ဆုံးျဖတ္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ တည္းျဖတ္ရာတြင္ မူရင္း အဓိပၸါယ္ကုိ မည္သုိ႔မွ် ထိခုိက္မည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္မွသာ တည္းျဖတ္မည္ ျဖစ္ျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ မူလအတုိင္း ေကာက္ႏုတ္ျပပါမည္။ )

ေဆာင္ပုဒ္

၀ိပႆနာဥာဏ္ဆုိတာ ဘယ္ဟာရႈ၍ ျဖစ္သနည္း။
စြဲလန္းႏုိင္ရာ ငါးခႏၶာ မွန္စြာရႈ၍ ျဖစ္သတည္း။

(မဟာစည္ဆရာေတာ္)

၀ိသုဒၶိႏွင့္ ဥာဏ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ငါးပါးသီလ၊ အာဇီ၀႒မက သီလ၊ အ႒ဂၤဥေပါသထ သီလ၊ ဆယ္ပါးသီလ တုိ႔တြင္ တမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေဆာက္တည္ရမည္။ ဤကား လူတုိ႔၏ သီလ၀ိသုဒၶိတည္း။ ပါတိေမာကၡ သံ၀ရ၊ ကၠျႏၶိယ သံ၀ရ၊ အာဇီ၀ ပါရိသုဒၶိ၊ ပစၥယသႏိၷႆိတ ဟူေသာ သီလေလးပါးကုိ လုံျခဳံစြာ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ရဟန္းေတာ္တုိ႔၏ သီလ၀ိသုဒၶိ မည္၏။

၀ိပႆနာ ယာနိက လမ္းျဖင့္ နိဗၺာန္သုိ႔သြားလုိေသာ ေယာဂီသည္ သီလ၀ိသုဒၶိႏွင့္ ျပည့္စုံသည္မွ စ၍ ၀ိပႆနာအလုပ္ကုိ အားထုတ္အပ္၏။ အားထုတ္ေကာင္း၏။ အားထုတ္ပါေလ။

အားထုတ္ခါစ၌ စိတၱ၀ိသုဒၶိ မျဖစ္ေသးမီ ကာမအာရုံ စသည္ကို ၾကံစည္လ်က္ ပ်ံ႔လြင့္ေျပးသြားေသာ စိတ္မ်ားသည္ မွတ္မႈတုိ႔၏ အၾကားအၾကား မ်ားစြာပင္ ျဖစ္တတ္၏။ (မွတ္ခ်က္။ ။သမာဓိမျဖစ္ေသးက ဟုိဟုိဒီဒီ စဥ္းစားေနမိတတ္သည္ ဟူ၏။) ထုိစိတ္မ်ားကုိ လုံး၀မသိႏုိင္သည္လည္း ရွိ၏။ အတန္ၾကာမွ ျပန္၍ သိသည္လည္း ရွိ၏။ ခဏိက သမာဓိက အားမရွိေသးေသာေၾကာင့္ နီ၀ရဏ ကိေလသာမ်ားက မွတ္သိမႈ ဘာ၀နာကုိ ပိတ္ဆု႔ိတားျမစ္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ (မွတ္ခ်က္။ ။ ခဏိက သမာဓိကုိ ေအာက္တြင္ ထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ )

ခဏိကသမာဓိ အားရွိလာေသာ အခါ မွတ္သိမႈသည္ ေဖာင္းမႈ ပိန္မႈ၊ ေကြးမႈ ဆန္႔မႈ ျမင္မႈ ၾကားမႈ စေသာ မွတ္စရာ အာရုံမ်ား အေပၚ၌ က်၍ က်၍ သြားဘိသကဲ့သို႔ ၄င္း၊ ကပ္၍ ကပ္၍ ေနဘိသကဲ့သုိ႔ လည္းေကာင္း၊ စူးစူးစုိက္စုိက္ ျဖစ္လ်က္ အမွတ္ေကာင္းလာ၏။ ထုိအခါ တျခားတပါးသုိ႔ ေျပးသြားပ်႔ံလြင့္ေသာ စိတ္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မျဖစ္ေတာ့ျပီ။ တရံတခါ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိစိတ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းပင္ မွတ္သိႏုိင္၍ ျဖစ္ေပၚေသာ နီ၀ရဏသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ကင္းျငိမ္း ျပတ္စဲသြား၏။ မွတ္သိမႈကုိ မတားျမစ္ မေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ျပီ။ ထုိအခါမွာ မွတ္မိတုိင္းေသာ အာရုံ၌ မွတ္ခုိက္မွတ္ခုိက္ ခဏမွ် ေကာင္းေကာင္ စူးစုိက္တည္တံ့လ်က္။ တမွတ္ျပီး တမွတ္၊ တစပ္တည္း ျဖစ္ေသာ ခဏိက သမာဓိသည္ စိတၱ၀ိသုဒၶိ မည္၏။ ဤခဏိက သမာဓိသည္ သမထ ကမၼ႒ာန္း အရာ၌ ျပအပ္ေသာ ဥပစာရသမာဓိႏွင့္ အစြမ္းသတၱိအင္အား တူညီ၏။

ဤစိတၱ၀ိသုဒၶိ ျဖစ္လွ်င္ ေဖာင္းမႈက တျခား၊ ပိန္မႈကတျခား၊ ထုိင္မႈကတျခား၊ ဤသုိ႔ စသည္ျဖင့္ မွတ္မိေသာ ရုပ္အာရုံမ်ားကုိလည္း အသီးအသီး ပုိင္းျခား၍ သိ၏။ ေဖာင္းတာကုိ မွတ္သိေသာ စိတ္ကတျခား၊ ပိန္တာကုိ မွတ္သိေသာ စိတ္က တျခား၊ ဤသုိ႔ စသည္ျဖင့္ မွတ္သိမႈ စိတ္နာမ္မ်ားကိုလည္း၊ အသီးအသီး ပုိင္းျခား၍ သိ၏။ ေဖာင္းတာက တျခား၊ မွတ္သိတာက တျခား၊ ဤသုိ႔ စသည္ျဖင့္ ရုပ္အာရုံႏွင့္ သိမႈနာမ္တုိ႔ကုိ တျခားစီတျခားစီ ပုိင္းျခား၍ သိ၏။ (ငါတေယာက္တည္းကပင္ ေဖာင္းလဲ ေဖာင္းသည္၊ ပိန္လည္း ပိန္သည္၊ ထုိင္လည္းထုိင္သည္၊ ငါတစ္ေယာက္တည္းကပင္ မွတ္လည္း အထပ္ထပ္ မွတ္ေနသည္ဟု ပကတိ အထင္မွား ေပ်ာက္သြားသည္ဟု ဆုိလုိ၏။) ထုိအခါ၌ မွတ္တုိင္း မွတ္တုိင္း မွတ္သိမႈ နာမ္တရား၊ ၾကံသိမႈ နာမ္တရားမ်ားကုိ အာရုံဆီ ေျပးသြားေနေသာ သေဘာ၊ အာရုံဆီ ညႊတ္ကုိင္းေနေသာ သေဘာ အာရုံကုိ သိသိေနေသာ သေဘာဟု ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္ပင္ ပုိင္းျခား၍ သိ၏။ ေဖာင္းမႈ ပိန္မႈ ထုိင္မႈ စေသာ တကုိယ္လုံးရွိ ရုပ္မ်ားကုိကား အာရုံဆီသုိ႔ မသြားတတ္၊ မညႊတ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ အာရုံကုိ မသိတတ္ေသာ သေဘာဟု ပုိင္းျခား၍ သိ၏။ ဤကား နာမရူပ ပရိေစၧဒဥာဏ္တည္း။

(မွတ္ခ်က္။ ။ ၀ိပႆနာရႈနည္းက်မ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိျဖစ္ပုံကုိ ေဖာ္ျပထားေသးေသာ္လည္း နားလည္မႈ ရႈပ္ေထြးမည္စုိး၍ ျဖဳတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ မညီမည္ကလည္း စုိးရိမ္ရသျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္ပါက ေနာက္ဆုံးတြင္ ေဖာ္ျပမည္။)

မေကြးမီ မဆန္႔မီကပင္ ေကြးခ်င္ ဆန္႔ခ်င္ေသာ စိတ္ဦးကေလးမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ မွတ္သိႏုိင္ေသာ အခါ၌ 'ေကြးခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ေကြးမႈ ျဖစ္ေပၚသည္။ ဆန္႔ခ်င္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ဆန္႔မႈျဖစ္ေပၚသည္' ဤသုိ႔ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 'ပထမဦးစြာ ျဖစ္ေသာ စိတ္ထြက္သြားသည္။ ထုိစိတ္ဦးကုိ မွတ္မိလွ်င္ တျခားသုိ႔ စိတ္မသြားႏုိင'္ ဤသုိ႔ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 'မွတ္စရာ သိစရာ အာရုံရွိပါမွ မွတ္သိ ၾကံစည္ေသာ စိတ္ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္' ဤသုိ႔ စသည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရုပ္နာမ္တုိ႔ကုိ မေတြးမဆရေတာ့ဘဲ မွတ္ဆဲမွာပင္ အလုိလုိ ပုိင္းျခား၍ သိေသာ ဥာဏ္သည္ ပစၥယပရိဂၢဟဥာဏ္ မည္၏။

(မွတ္ခ်က္။ ။ကခၤါ၀ိတရဏ ၀ိသုဒၶိ ျဖစ္ပုံကုိ ေဖာ္ျပထားေသးေသာ္လည္း ျဖဳတ္ထားခဲ့သည္။)

မွတ္အပ္ေသာ အာရုံ၏ အစအလယ္အဆုံး တုိ႔ကုိ ပုိင္းပုိင္းျခားျခား သိႏုိင္ေသာ အခါ၌ အျမဲတမ္း မွတ္ေနက်အာရုံမ်ားတြင္ ေဖာင္းမႈ ဆုံးျပီးမွ ပိန္မႈ ေပၚလာသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ပိန္မႈ ဆုံးျပီးမွ ထုိင္မႈ ေပၚလာသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ၾကြမႈ ဆုံးျပီးမွ လွမ္းမႈ ေပၚလာသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဤသုိ႔ စသည္ျဖင့္ ေရွးေရွး အာရုံဆုံးျပီးမွ ေနာက္ေနာက္အာရုံ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ သိ၏။ နာက်င္မႈ ယားမႈ စေသာ ေ၀ဒနာ တမ်ိဳးမ်ိဳး ဆုံးသြားျပီးမွ၊ တျခား တေနရာရာ၌ ေ၀ဒနာအသစ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးစ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ၂ ခ်က္ ၃ ခ်က္ ၄ ခ်က္ စသည္ျဖင့္ မွတ္ေနလွ်င္ ထုိေ၀ဒနာသည္ တျဖည္းျဖည္း ေသးငယ္၍ ေသးငယ္၍ ေနာက္ဆုံး၌ ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားသည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ထင္ရွားေပၚေသာ ပုံသ႑ာန္ နိမိတ္ အာရုံတုိ႔တြင္လည္း၊ တမ်ိဳးတမ်ိဳး လုံး၀ ေပ်ာက္သြားျပီးမွ အသစ္အာရုံတမ်ိဳးတမ်ိဳး ထင္ေပၚလာသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ၂ ခ်က္၊ ၃ ခ်က္၊ ၄ ခ်က္ စသည္ျဖင့္ စူးစူးစုိက္စုိက္ မွတ္ေနလွ်င္ ထုိပုံသ႑ာန္ အာရုံသည္ ေရြ႔၍ေရြ႔၍ ျဖစ္ေစ၊ ေသး၍ ေသး၍ ျဖစ္ေစ၊ ေမွးမွိန္ ေမွးမွိန္၍ ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆုံး၌ ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားသည္ကုိလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိရ၏။ မကုန္ဆုံး မေပ်ာက္ပ်က္ဘဲ ခုိင္ျမဲ တည္တံ့ေနေသာ တရားကုိကား မေတြ႔ရ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မွတ္ဆဲ မွတ္ဆဲမွာပင္ ကုန္ဆုံး ကုန္ဆုံးသြားေသာ ထုိအာရုံကုိ ကုန္ဆုံးသြားေသာေၾကာင့္ မျမဲဟူ၍လည္း သေဘာက်လ်က္ ဆင္ျခင္မိတတ္၏။ ေပၚေပၚျပီး ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဟူ၍လည္း သေဘာက်လ်က္ ဆင္ျခင္မိတတ္၏။ အခံရခက္လွစြာေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာတုိ႔ကုိ တမ်ိဳးျပီး တမ်ိဳးမ်ားစြာ ေတြ႔ရသျဖင့္လည္း ဆင္းရဲအစုအေ၀းၾကီးပဲဟု သေဘာက်လ်က္ ဆင္ျခင္မိတတ္၏။ အလုိအတုိင္း မျဖစ္မူ၍ သူ႔သေဘာအတုိင္းသာ ျဖစ္တတ္ ပ်က္တတ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးမရဘူး၊ ငါေကာင္ မဟုတ္ဘူး၊ သေဘာတရားမွ်သာ ဟူ၍လည္း သေဘာက်လ်က္ ဆင္ျခင္မိတတ္၏။ ဤသုိ႔ မွတ္ေနဆဲမွာပင္ မွတ္မိေသာ အာရုံကုိ မေတြးမဆရဘဲ မျမဲဆင္းရဲ အစုိးမရဟု သေဘာက်၍ ဆင္ျခင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ပစၥကၡသမၼသနဥာဏ္ မည္၏။ (၀ိပႆနာရႈနည္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္)


အပုိင္း(၂)တြင္ အႏုမာနသမၼသနဥာဏ္ျဖစ္ပုံ၊ ႏုေသာဥဒယဗၺယဥာဏ္ျဖစ္ပုံ၊ ရင့္သန္ေသာဥဒယဗၺယဥာဏ္ျဖစ္ပုံ၊ ဘဂၤဥာဏ္ႏွင့္ ဘယဥာဏ္မ်ား ျဖစ္ပုံတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပမည္။