အက်ိဳးကုိဆင္ျခင္ပါ

ဤ၀ိပႆနာ အလုပ္ျဖင့္ မဂ္ဖုိလ္ နိဗၺာန္ ကုိရ၏. အပါယ္ဆင္းရဲ သံသရာ ဆင္းရဲတုိ႔မွ လြတ္ကင္း ထြက္ေျမာက္၏။ ဤမွ် ၾကီးက်ယ္ေသာ အက်ိဳးကုိ ေပါ့ေရာ့ ပ်င္းရိစြာ အားထုတ္၍ ဘယ္မွာ ရႏုိင္ပါမည္နည္း။

ေလာက၌ ေငြတရာ တစ္ေထာင္ ရဖု႔ိဆုိလွ်င္ပင္ ခဲယဥ္းစြာ အားထုတ္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ၇- ရက္ ၁၅- ရက္ တစ္လ စသည္ျဖင့္ ျပည့္စုံစြာ အားထုတ္၍ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းမည့္ လုပ္ငန္းကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ အားတက္သေရာ မလုပ္ႏုိင္ပါအံ့နည္း။

တစ္ေန႔ အပင္ပန္းခံ၍ လုပ္သည့္အတြက္ တစ္သက္လုံးခ်မ္းသာမည္ဆုိလွ်င္ သာ၍ပင္ စိတ္ပါလက္ပါ လုပ္ထုိက္၏။၁၅ ရက္ တစ္လ စသည္ အပင္ပန္းခံ၍ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ သံသရာတေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေတြ႔ၾကဳံသြားရမည့္ ဆင္းရဲဟူသမွ်မွ လြတ္ကင္း ထြက္ေျမာက္ႏုိင္ေစသည့္ ၀ိပႆနာ အလုပ္မ်ိဳးကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေလာကီအလုပ္ထက္ အပင္ပန္းခံ၍ အားမထုတ္ႏုိင္ဘဲ ရွိအံ့နည္း။

အုိသူေတာ္ေကာင္း မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ဟူေသာ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ အက်ိဳးကုိ ရေစႏုိင္တဲ့ ၀ိပႆနာ အလုပ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ အားထုတ္ပါေလာ့။

အက်င့္လမ္းကုိဆင္ျခင္ပါ

ဤ၀ိပႆနာသည္ သာမန္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ သြားႏုိင္ေသာ လမ္းခရီးမဟုတ္ေပ။ ခပ္သိမ္းေသာ ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ အရိယာတုိ႔သာ သြားႏုိင္ေသာလမ္း ျဖစ္ေပသည္။

ပ်င္းရိေသာ လူညံ့တုိ႔သည္ ဤလမ္းကုိ မသြားႏုိင္ကုန္။ ဤလမ္းကုိ သြားေသာသူသည္ ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ အရိယာတုိ႔၏ ဂုဏ္ထူး အက်င့္ထူးႏွင့္ တစိတ္တပုိင္းအားျဖင့္ ျပည့္စုံေနေပ၏။

အုိ...သူေတာ္ေကာင္း ဘုရားစေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တုိ႔၏ ဂုဏ္အက်င့္ကုိ ယူရာ၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေပါ့ေလ်ာ့ေနပါသနည္း။ ထုိပုဂၢိဳလ္ျမတ္တုိ႔၏ သြားရုိးလမ္းကုိ ခရီးတြင္ေအာင္ ထက္သန္စြာႏွင့္ ၾကိဳးစား၍သာ သြားပါေလာ့။

မဟာစည္ဆရာေတာ္(၀ိပႆနာရွုနည္းက်မ္း- အက်ဥ္းခ်ဳပ္)
သတိပ႒ာန္ေလးပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍အထူးမွာထားခ်က္(မဟာစည္-၀ိပႆနာရွုနည္းက်မ္း)