၂၁။ ။ ေမး။ ။၀မ္းဗုိက္ရဲ႔ ေဖာင္းမႈ ပိန္မႈကုိ ရႈျခင္းဟာ ဘုရားအလုိေတာ္က် ျဖစ္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ ၀မ္းဗုိက္၏ ေဖာင္းျခင္း ပိန္ျခင္းသည္ ၀ါေယာဓာတ္လြန္ကဲေသာ ရုပ္အေပါင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခႏၶာအားျဖင့္ ရူပကၡႏၶာ၌ အတြင္း၀င္၏။ အာယတနအားျဖင့္ေဖာ႒ဗၺဓာတ္၌ အတြင္း၀င္၏။ ဓာတ္ၾကီး ၄ ပါးတုိ႔တြင္ ၀ါေယာဓာတ္ ျဖစ္၏။ သစၥာအားျဖင့္ ဒုကၡသစၥာ၌ အတြင္း၀င္၏။ ဤရူပကၡႏၶာ၊ ေဖာ႒ဗၺာယတန၊ ေဖာ႒ဗၺဓာတ္၊ ၀ါေယာဓာတ္၊ ဒုကၡသစၥာတုိ႔သည္ မုခ် ၀ိပႆနာရႈအပ္ေသာတရား ရႈေကာင္းေသာ တရားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ မရႈေကာင္းေသာ တရား မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဖာင္းမႈ ပိန္မႈကုိ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ထင္ျမင္ေအာင္ ရႈျခင္းသည္ ခႏၶေဒသနာ၊ အာယတန ေဒသနာ စေသာ ထုိထုိ ဘုရားေဟာ ပါဠိေတာ္တုိ႔ ႏွင့္ ညီညြတ္၍ ဘုရားအလုိေတာ္က် ျဖစ္သည္သာလွ်င္တည္း။ (သတိပ႒ာနသုတ္ နိသွ်)


၂၅။ ေမး။ ။ ရွဴရွဴိက္ေလ (အာနာပါန)ကုိ ရႈမွတ္ဖုိ႔ ဘာေၾကာင့္ မညႊန္ၾကားပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ မိမိ၏ သေဘာအရဆုိရင္ေတာ့ ရွဴရွဳိက္ေလရုပ္ကုိ ရႈျခင္းျဖင့္လည္း ၀ါေယာရုပ္နဲ႔ ရႈသိနာမ္ကုိ သိျပီး ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ပဲ သေဘာက်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀ိသုဒၶိမဂ္၌ ကာယာႏုပႆနာ (၁၄) ပုိင္းကုိ သမထကမၼ႒ာန္း၊ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းတုိ႔ျဖင့္ ခြဲျခားျပရာတြင္ အာနာပါနကုိ သမထ ကမၼ႒ာန္းလုိ႔သာ ျပထားတယ္။ ျပပုံကေတာ့

ဣရိယာ ပထပဗၺံ စတုသမၸဇညပဗၺံ ဓာတုမနသိကာရ ပဗၺႏၲိ ဣမာနိ တီဏိ ၀ိပႆနာ၀ေသန ၀ုတၱာနိ။ ပ။ အာနာပါနပဗၺံ ပန ပဋိကူလမနသိကာရပဗၺဥၥ ဣမာေန ေ၀တၳ ေဒြ သမာဓိ၀ေသန ၀ုတၱာနိ။ (၀ိသုဒၶိမဂ္ ပထမတြဲ ႏွာ ၂၃၂)

ဣရိယာ ပထပဗၺံ စတုသမၸဇညပဗၺံ ဓာတုမနသိကာရ ပဗၺႏၲိ ၊ ဣရိယာပုတ္ ၄ ပါးရႈပုံအတုိင္း သမၸဇဥ္ ၄ ပါးျဖင့္ ရႈပုံအပုိင္း၊ ဓာတ္ ၄ ပါးႏွလုံးသြင္းပုံ အပုိင္းဟူေသာ။ ဣမာနိ တီဏိ၊ ဤသုံးပုိင္းတုိ႔ကုိ။ ၀ိပႆနာ၀ေသန၊ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ အလုိအားျဖင့္။ ၀ုတၱာနိ၊ ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏။ ပ။ ပန၊ ထုိမွတစ္ပါး၊ အာနာပါနပဗၺံပဋကူလမနသိကာရ ပဗၺဥၥ၊ ရွဴရႈိက္ေလ ရႈပုံကုိျပေသာ အာနာပါနပုိင္းႏွင့္ ဆံပင္ ေမြးညင္းစသည္တုိ႔ကုိ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရႈပုံကုိ ျပေသာအပိုင္းဟူေသာ ဣမာေန၀ ေဒြ၊ ဤႏွစ္ပုိင္းတုိ႔ကုိ သာလွ်င္။ ဧတၳ၊ ဤကာယႏုပႆနာ ၁၄ ပုိင္းတုိ႔တြင္။ သမာဓိ၀ေသန၊ သမာဓိဘာ၀နာအလုိအားျဖင့္။ ၀ုတၱာနိ၊ ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏။

အထက္ပါ ၀ိသုဒၶိမဂ္၌ အာနာပါနပုိင္းကုိ သမာဓိဘာ၀နာ သမာဓိကမၼ႒ာန္းလုိ႔ အတိအလင္း ျပဆုိထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘုန္းၾကီးတုိ႔က အာနာပါနကုိ ရႈဖုိ႔ ညႊန္ၾကားရင္ မလုိလားတဲ့သူေတြက အထက္ပါ ၀ိသုဒၶိမဂ္ကုိကုိင္ျပီး ဘုန္းၾကီးတုိ႔ ညႊန္ျပေနတာကုိ သမထကမၼ႒ာန္းပဲ၊ ၀ိပႆနာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ စြပ္စြဲပယ္ဖ်က္ၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘုန္းၾကီးတုိ႔ကလည္း အထက္ပါ ၀ိသုဒၶိမဂ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ျပီး ၀ိပႆနာပါလုိ႔ ေျဖရွင္းဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီးတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ အာနာပါနကုိ ၀ိပႆနာအေနျဖင့္ မညႊန္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အာနာပါနကုိသာ ရႈခ်င္ပါတယ္ ဆုိတဲ့ သူေတြကုိေတာ့ သူတုိ႔သေဘာအတုိင္း ရႈဖုိ႔ ခြင့္ျ႔ုပပါတယ္။ မတားျမစ္ပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အာနာပါနကုိ ရႈရင္ ႏွာသီးဖ်ား တစ္ေနရာတည္း၌သာ စူးစုိက္ျပီး ရႈရမယ္။ အတြင္းသုိ႔ ၀င္လာေသာ ေလကုိလည္း လုိက္မရႈရဘူးလုိ႔ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္မွာ အတိအလင္း ျပဆုိထားတယ္။ အဲဒါဟာ အဲဒီက်မ္းဆရာတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ ဥပစာရသမာဓိ၊ အပၸနာစ်ာန္သမာဓိရေအာင္ ရႈဖုိ႔ ရည္ရြယ္ျပီး ျပဆုိတာပါပဲ။ ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖစ္ေအာင္ ရႈရာမွာေတာ့ တစ္ေနရာတည္းက ရုပ္ကုိသာ ရႈရမယ္လုိ႔ အကန္႔အသတ္ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အာနာပါနကုိ ရႈေနရင္း ကုိယ္ထဲမွာ ထင္ရွားေပၚလာတဲ့ အေတြ႔အထိ ရုပ္ေတြကုိ လုိက္ရႈဖုိ႔ ဘုန္းၾကီးတုိ႔က ညႊန္ၾကားရင္ စိတ္ကူး အၾကားအျမင္ေတြကုိ လည္း လုိက္ရႈဖုိ႔ ညႊန္ၾကားရင္ အဲဒီ ပဋိသမၻိဒါမဂ္၊ ၀ိသုဒၶိမဂ္တုိ႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္တယ္၊ မွားတယ္လုိ႔ အေျပာအဆုိ အစြပ္အစြဲခံရဖုိ႔ ေသခ်ာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီးတုိ႔က အာနာပါနကုိ ၀ိပႆနာအေနျဖင့္ ရႈဖုိ႔ မညႊန္ၾကားတာပါပဲ။ ဒါေလာက္ဆုိရင္ အာနာပါနကုိ ရႈဖုိ႔ ဘာေၾကာင့္ မညႊန္ၾကားသလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္း ေျပလည္ေလာက္ပါျပီ။ (မာလုက်ပုတၱသုတ္တရားေတာ္)

စာေရးသူ-အရွင္သာမေဏေက်ာ္